Преглед на най-новата реколта линейни интерактивни UPS устройства

Денислав Славчев

Едва ли е необходимо да се убеждаваме от нуждата от UPS (Uninteruptable Power Supply – непрекъсваеми захранващи устройства), тъй като всеки един от нас е изпитвал последствията от внезапно прекъсване на мрежовото електрозахранване. Наистина това е ужасно неприятно, особено в нашата страна, където качеството на услугите на енергоразпределителните дружества на много места е под всякаква критика. Именно в такива случаи UPS техниката е абсолютна необходимост.

Непрекъсваемите източници на електрозахранване са известни и като „резервни източници на захранване”. Те се използват, за да осигурят аварийно енергоподаване чрез други енергийни източници (в случая акумулатори) при прекъсване на основното мрежово електрозахранване. Най-общо технологията се състои в това, че при прекъсване на мрежовото захранване автоматично се превключва на батерийно, което представлява инвертор, преобразуващ напрежението на акумулаторните батерии в променливо напрежение - съответстващо на стандарта в региона, където се ползва. В нашия случай ~230 V (+10%, -5%), 50 Hz.

Общ UPS преглед

В зависимост от топологията, по която са изградени, UPS устройствата могат да регулират стойността на напрежението на изхода си, поддържайки една оптимална стойност, независимо от мрежовите флуктуации, както и да предпазват захранваната електронна апаратура от смущения, кратковременни пикове или пропадания на захранващото напрежение. Те се отличават от другите помощни аварийни източници на захранване (например генераторите) по това, че осигуряват мигновена защита срещу моментни прекъсвания в електрозахранването, и времето им на автономна работа е сравнително малко. При UPS-ите то обикновено е между 5 и 20 мин., което е напълно достатъчно, за да се възстанови електрозахранването от друг помощен източник или да се запазят отворените файлове.

Разбира се, няма ограничение за използването на UPS устройствата при различен тип оборудване, но в практиката се е наложила масовата им употреба най-вече в телекомуникациите, компютрите и критичната апаратура, където прекъсването на електрозахранването може да доведе до загуба на данни или да нанесе големи бизнес щети. UPS устройства се срещат в доста голям диапазон от мощности и размери, като започват от най-малките, достатъчни за захранване на обикновен компютър без монитор (около 200 VA), до разновидности с мощности, достигащи до няколко МW (мегавата), необходими в центровете за обработка на данни (сървърни центрове).

Проблеми на мрежовото електрозахранване
Основните проблеми в електрозахранването, които са предмет на коригиране от UPS устройствата, са:
1. Прекъсване на електрозахранването
2. Понижено напрежение
3. Повишено напрежение
4. Кратковременно пропадане на напрежението
5. Кратковременни пикове в напрежението
6. Флуктуация на честотата
7. Хармонични изкривявания
8. Шум и смущения

UPS устройствата се разделят на категории в зависимост от това кои от горните проблеми решават, независимо че някои производители ги категоризират и по други критерии. Така или иначе съвременните UPS устройства технологично се разделят на три основни категории – Online, Line Interactive (известна и под търговското наименование Backup UPS) и Offline устройства.

> Offline UPS устройствата, наричани още standby (SPS), предоставят единствено базова функционалност, като осигуряват само защита от спиране на мрежовото захранване и от мигновени промени (пикове и падове) над и под оптималната стойност на напрежението. Обикновено standby устройствата не предлагат следене на капацитета на батерията (в някои от последните модели тази функция вече е налична) и самотестване, като по този начин изключването им не може да бъде предизвестено. SPS устройствата са най-евтините и по-лош избор даже и от нищо, защото дават фалшива сигурност за защита на потребителя. При този тип устройства мрежовото напрежение преминава директно от входа към изхода. Така изходът повтаря входното напрежение, като единствено е защитен от мигновени пикове и пропадания. Предвиден е отделен блок за зареждане на акумулатора, който функционира, когато мрежовото напрежение е налично и в съответните граници. Ако стойността на входното (мрежовото) напрежение падне под определена, предварително дефинирана стойност, тогава SPS устройството включва своя DC/AC конвертор, който се захранва от акумулатор и механично чрез реле превключва изхода.

Времето за превключване на релето е доста критичен показател, защото в този момент изходът остава без напрежение. Типичното време, което дават по спецификации производителите, започва от по-малко от 4 mS, но на практика е около 12-15 mS и повече. То най-вече зависи от закъснението на схемата за подаване на сигнал при спиране на мрежовото захранване и времето за включване на контактите на самото реле. Колкото по-малко е времето за превключване, толкова по-добре.

За да се елиминира или сведе до минимум този недостатък в схемотехниката на превключващите UPS устройства, се прилагат различни методи. Един от най-широко разпространените е използването на кондензатор, който намалява значително времето за превключване. Устройствата, ползващи другия метод, са получили наименованието ферорезонансни UPS. При този метод в изхода като филтър е поставен ферорезонансен трансформатор, който е конструиран така, че да задържа енергия за по-дълго време, отколкото е времето за превключване от мрежово на батерийно захранване. По такъв начин се редуцира времето за превключване до нулева стойност. Характерно за този конкретен тип устройства е високата ефективност - над 92-93%, както и добрата изолация на изхода спрямо входа.

> Line Interactive устройствата работят на принципа на offline технологията, но се явяват неин подобрен вариант. Разликата е, че входното напрежение, преди да се подаде на изхода, преминава през регулируем автотрансформатор, който в съвременните UPS устройства се управлява от микроконтролер. Тази техника е получила наименованието AVR (Automatic Voltage Regulation). При този подход се осигурява относителна стабилност на изходното напрежение при значително по-широк обхват на промяната на входното напрежение. По същество това е един по-специален от обикновения тип трансформатори. Той има няколко изведени секции от първичната си намотка, които могат да бъдат превключвани от схема, следяща мрежовото напрежение, така че да осигурят различни отношения на трансформация на входящото спрямо изходящото напрежение. По такъв начин изходното напрежение се поддържа в границите на допустимото от стандарта при по-дълготрайни спадове и покачвания на мрежовото напрежение, без да се налага превключване към доста ограниченото като ресурс батерийно захранване.

Тук пак се наблюдава една особеност - при самото превключване от една на друга секция на първичната намотка отново има момент, в който няма захранване – това се прихваща от управляващата електроника и се включва за много кратко време батерийното захранване. Автотрансформаторите обикновено са конструирани да работят в доста широк диапазон на захранващото напрежение (обичайно в рамките на ~160-180 V до ~260-280 V). Той зависи от броя на превключваните секции и рефлектира върху големината, респективно и цената на UPS устройството. Необходимо е да се знае, че при по-ниско от номиналното работно напрежение и еднаква консумирана мощност се увеличава стойността на протичащия ток, което налага допълнително подсилване на всички вериги над нормалното при номинален режим на работа. Чак след излизане на входното напрежение извън обхвата на регулиране на автотрансформатора се включва инверторът с батерийното захранване, за да осигури нормално напрежение на консуматора.

 > Online UPS устройствата използват двойно преобразуване на напрежението. Те са най-съвършените и съответно най-скъпите. При тях променливотоковото мрежово напрежение се изправя и преобразува в постоянно, което захранва акумулатора (или блока акумулатори). После следва обратното преобразуване от инверторния блок до променливо напрежение с номиналната стойност на мрежовото. При тази технология практически входът е отделен от изхода, като параметрите на изходното напрежение зависят само и единствено от характеристиките на инвертора. При него поради постоянно свързания акумулатор към инвертора липсва характерното превключване при другите топологии, ако спре мрежовото напрежение. Мрежовото напрежение от входа се изправя и се подава едновременно към инвертора и акумулатора. Има и специална схема, която регулира заряда на батерията, така че да не се презарежда и оттам да й се скъсява животът. При прекъсване на мрежовото захранване изправителят спира да подава напрежение към инвертора и тогава той остава да се захранва само от акумулатор.

Online UPS устройствата се използват най-вече при захранване на много критична апаратура и компютърна техника, която е силно чувствителна към флуктуации (колебания) на захранващото напрежение, а също и в ситуации, когато е необходима изолация на входа от изхода.

Основните недостатъци на технологията са причинени от двойното преобразуване на напрежението, по-ниската ефективност в сравнение с останалите топологии и високата и цена. Също така поради факта, че инверторът работи постоянно, той трябва да бъде по-мощен и по-надежден спрямо другите технологии, за да може да осигури непрекъсната работа. Независимо че този тип UPS устройства поначало са замислени за осигуряване на мощности от десетки KW, те бързо намират място и за персонална употреба с по-малка мощност и от 500 W. Въпреки високата си цена, те са много ценни при „шумно” мрежово захранване, като например в индустриална среда, при големи натоварвания и групово захранване на центрове за обработка на информация, както и за захранване с автономни генератори.

При този клас устройства съществува и една друга разновидност, която е хибрид между offline и online топологиите и която няма точно наименование. Компаниите HP и Eaton са ги кръстили например Doble Conversion UPS on Demand. Характерното за тях е, че първоначално работят в режим offline и когато колебанията на мрежовото напрежение излязат извън границите на определен дефиниран входен обхват, преминават в online режим на работа. При това обединение на двете технологии се получава по-висока ефективност, като се запазват характерните предимства на online принципа.

Форма на изходното напрежение

На пазара се предлагат два вида UPS устройства в зависимост от формата на изходното напрежение. Единият е с истинска синусоидална форма на изходното напрежение (Pure Sine Wave), както е и при мрежовото, а другият, по-евтин тип, е с така наречената модифицирана синусоида (Modified Sine Wave). Всички по-качествени UPS устройства са със синусоидална форма на изходното напрежение, като по този начин предлагат пълна съвместимост с всички променливотокови консуматори. При устройствата с модифицирана синусоида не може да се говори за пълна съвместимост, тъй като някои устройства са конструирани така, че са зависими от формата на променливото напрежение (например двигателите, мрежовите трансформатори и др.) и при подаване на различна форма си променят и характеристиките. Именно по тази причина това решение се среща само в евтините UPS устройства.


Преглед на най-новата реколта линейни интерактивни UPS устройства

© PCWorld България, pcworld

На диаграмата е показан начинът за регулиране на изходното напрежение при Line Interactive UPS устройствата.

За компютрите и периферията, които използват импулсни захранвания, до известна степен това е без значение. В този случай единствените проблеми (но никак немаловажни!) могат да създадат съвременните компютърни захранвания с така наречената активна корекция на фактора на мощността - ActivePFC. Проблемът е комбинация от няколко фактора. Основният се дължи на факта, че поради някои схемни особености на APFC при правоъгълен сигнал започва да се черпи по-голям ток от изхода на UPS устройството. Другият момент е при превключване на UPS устройството от мрежово на автономно захранване. Тъй като процесите не са мигновени и самото напрежение не се превключва мигновено, минава известно време, докато то достигне номиналната си стойност. Точно в този момент APFC отчита по-ниско напрежение и автоматично се увеличава протичащият ток, за да осигури необходимата мощност за това. Този увеличен ток предизвиква пад на напрежението в изхода на UPS, който отново се отчита от APFC, и той отново увеличава тока. По този начин се влиза в лавинообразен процес - сработва токовата защита на UPS-а и той на практика не може да премине на автономно захранване.

Все пак, за да се елиминират част от проблемите, производителите на захранвания в последните поколения модели са добавили токово ограничение на АPFC, така че да не може прекалено много да увеличава консумирания ток от UPS. Разбира се, това не е решение, защото позволява да се използва UPS устройството, но на много малък капацитет от възможностите му. Ако все пак се използва комбинация от такъв тип захранване и UPS устройство с модифицирано синусоидално напрежение на изхода, то последното трябва да се подбере така, че да e с многократно по-голяма мощност от необходимата по принцип.

Мощност на UPS устройствата

Всички сте свикнали с мерната единица за мощност ват [W], защото я срещате навсякъде. Но истинското объркване настава, когато прочетете спецификациите на UPS устройствата и там срещнете мерната единица волт-ампер [VA]. Когато се заговори за променлив ток, тогава мощността придобива пълния си израз Wrms=Vrms*Irms*cos(Ф). Както се вижда, тя е произведение на ефективните стойности на напрежението и тока и един нов член, отчитащ фазовото отместване между тока и напрежението (получава се при не чисто активен товар - реактивен), нарича се фактор на мощността.

Както се вижда от израза, факторът на мощността може да приема стойности от 0 до 1, като на практика за различните консуматори варира от 0.5 до 1. Това означава, че при реактивен товар спрямо активен с аналогична мощност протичащият ток може да достигне до два пъти (и повече) по-високи стойности. Именно поради това и факта, че консуматорите на UPS устройствата не са чисто активни, изходният инвертор е съобразен със споменатото и изходната мощност се дава като пълна мощност с волт-ампери [VA]. Ако е дадена и ефективната мощност на UPS устройството, много лесно може да се изчисли какъв товар и какъв фактор на мощността са заложени при конструирането му – cos(Ф)=Prms/Pfull. Обикновено повечето UPS устройства са конструирани да могат да захранват консуматори с фактор на мощността cos(Ф)=0.55-0.65.

AEG Protect Alpha 600 (600 VA / 360 W)
AEG Protect Alpha 1200 (1200 VA / 600 W)


Преглед на най-новата реколта линейни интерактивни UPS устройства

© PCWorld България, pcworld

AEG е позната за масовия потребител германска компания, макар и може би повече с бялата си техника. Разбира се, UPS устройствата не са изключение в продуктовото й портфолио. Серията Protect Alpha на външен вид много напомня масовите модели, предназначени за домашна употреба и малкия офис. Корпусът им е пластмасов, което редуцира тяхното тегло до по-приемливи стойности. На лицевия панел е разположен бутонът за включване и изключване, както и LED индикаторите за статуса на устойството.

Двата модела се различават по размер и визуално оформление. Protect Alpha 600 VA разполага с три напълно защитени IEC-320 (батерийно захранване и пикови повишавания на напрежението) изходни розетки, както и с една само със защита от пренапрежение.


Преглед на най-новата реколта линейни интерактивни UPS устройства

© PCWorld България, pcworld

При по-големия модел Protect Alpha 1200 VA са налични шест броя изходни розетки IEC-320, като всичките са напълно защитени както с батерийно захранване, така и от пикови повишавания на напрежението. И при двата конкретни модела е налична защита и за телефонна линия. Предвидена е и връзка с компютър, като тя се осъществява посредством USB интерфейс. Софтуерът за управление е CompuWatch, който не е нищо друго освен брандиран софтуер UPSMan, познат ни от други модели UPS устройства (например моделите на Inform). Той освен Windows поддържа MAC ОС и различни Unix/Linux дистрибуции. Това, което предлагат тези два модела на AEG, не е нищо повече от това, което може да намерите във всеки един бюджетен модел. Формата на изходното напрежение на двата модела е правоъгълна и е причина да имат проблеми с PC системи, оборудвани с APFC захранвания.

Плюсове:
+ добра окомплектовка
+ добър софтуер

Минуси:
- проблеми с APFC захранвания
- сравнително скъпо

AEG Protect Alpha 600 VA
Предоставено за тестове от: Lancom
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 127 лв.
Гаранционен период: 24 мес. (36 мес. при регистрация в сайта на AEG)

AEG Protect Alpha 1200 VA
Предоставено за тестове от: Most Computers
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 219 лв.
Гаранционен период: 24 мес. (36 мес. при регистрация в сайта на AEG)

APC Back-UPS Pro 900 (900 VA / 540 W)

Едва ли има някой, който не е чувал за класиката при UPS устройствата – APC. Конкретният модел отново демонстрира високата класа на марката. Качеството му е безпрецедентно, като всеки екземпляр преминава през редица заводски тестове, преди да излезе от завода. За това свидетелства залепената върху него чек лента (която е подпечатана и подписана) за преминалите заводски тестове за качество, нещо, което не може да се види в друг UPS, предназначен за масовия пазар.

Устройството е доста солидно, като на лицевия панел е разположен LCD дисплей, който ви дава изключително богата информация за всички текущи параметри на устройството. Като всички модели на марката и този пристига с изключена батерия, но за включването й вече не е необходимо да поставяте клеми, което не на всеки потребител се нрави, а само да я извадите и завъртите обратно. Back-UPS Pro 900 пристига с розетки тип „шуко”. Гнездата са разположени в две групи (3+2) вертикално, като едната, състояща се от два броя, е защитена единствено от гръмотевици и не е свързана към батерийното захранване. Налична е защита от гръмотевици за LAN мрежа, както и на телефон/факс/Adsl линия. Връзката с компютъра се осъществява чрез USB кабел, като куплунгът от страна на устройството не е стандартен USB, така че освен с оригиналния кабел с друг няма да може да го свържете.

Софтуерът за контрол и управление е много функционален и лесен за работа, като ви дава пълен контрол над устройството. Интересно за този модел е, че изходният сигнал не е чиста синусоида, а модифицирана, като реално е стъпаловидно-правоъгълна. След като се включи товар, тази стъпаловидна форма на изходното напрежение се апроксимира до близка до синусоида форма, като по този начин прави безпроблемна работата със съвременни PC компютри, снабдени с APFC захранвания. При тестовете Back-UPS Pro 900 се справи чудесно, като нямаше никакъв проблем при товар от 550 W, колкото е дадено в спецификациите му. Единствената забележка е, че е малко шумен - при включване на автономно захранване се чува бучене.

Плюсове:
+ отлична функционалност
+ върхово качество
+ отличен софтуер
+ наличие на LCD дисплей
+ напълно отговаря на спецификациите си

Минуси:
- висока цена

Предоставено за тестове от: Solytron
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 405 лв.
Гаранционен период: 36 мес.

EATON Ellipse Pro 1200 DIN (1200 VA / 750W)

Моделната серия Ellipse Pro на Eaton е предназначена основно за захранване на бизнес компютърно оборудване, но със същия успех може да се използва и за домашни нужди. Дизайнът на EATON Ellipse Pro 1200 не е обичайният за този тип устройства и е много близък до познатия ни тип „кула” на Ellipse MAX. Независимо от това, освен вертикално под бюрото, той може да се поставя и хоризонтално (например под монитора). Устройството разполага със завидния брой от 8 захранващи DIN гнезда, които са групирани в две групи по четири броя. Едната група разполага само с токова защита, а другата освен срещу токови удари е защитена и чрез батерийно захранване.

В Ellipse MAX е налична и технологията EcoControl, която позволява да се спестява електроенергия в рамките на 25% спрямо предходното поколение UPS устройства. Това се постига, като се изключват периферните устройства при изключване на основното. Разбира се, тази функция не е налична на всички DIN (тип „шуко”) гнезда, а само на две от защитените срещу токови удари и едно - с пълна защита. Освен захранващата верига устройството предлага и Ethernet защита срещу токови удари. На лицевия панел е разположен и информационен LCD дисплей, който изобразява текущите параметри на устройството, статуса му, както и грешки, и предупреждения. Управлението се осъществява от специализиран софтуер, поддържащ Window, MAC OS и Linux, който обаче ще трябва да си изтеглите от страницата на EATON. Връзката с компютъра се осъществява посредством USB интерфейс.

Корпусът на EATON Ellipse Pro 1200 е изцяло пластмасов, което е позволило намаляване на теглото. Изходното напрежение на този UPS е стъпаловидна апроксимация на синусоида. При тестовете той се представи отлично, като успя 100% да покрие заявената си мощност от 1000 W по спецификация, и то с APFC захранване.

Плюсове:
+ много високо качество
+ възможност за монтиране в рак
+ голям брой захранващи розетки
+ информационен LCD дисплей
+ безпроблемна работа с APFC PC захранвания

Минуси:
- софтуерът трябва да се свали от сайта (т.е. не идва с устройството)

Предоставено за тестове от: EATON
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 425 лв.
Гаранционен период: 36 мес.

EATON 5E1100iUSB (1100 VA / 660 W)

EATON 5E1100iUSB е съвсем нов модел, принадлежащ на Essential UPS серията на Eaton, която предлага модели с мощност от 500 VA до 2000 VA. Корпусът на устройството е изцяло пластмасов, което не го прави излишно тежък, а дизайнът е доста стилен и изчистен.

На лицевия панел се намира бутонът за включване/изключване, а до него под декоративно капаче – USB портът за връзка с компютър. На задния панел са разположени изходните захранващи розетки, които са 6 броя IEC-310. Всички те имат защита от токови удари и за батерийното захранване. Също така е налична защита и за телефонна/ADSL линия. На задния панел е разположен и отворът за охлаждащия вентилатор. Комуникацията с компютърната система се осъществява посредством USB интерфейса.

Управлението се прави от специализирания софтуер Eaton UPS Companion, поддържащ Window, MAC OS и Linux, който обаче ще трябва да си изтеглите от страницата на EATON. Формата на изходното напрежение на UPS устройството е модифицирана синусоида (стъпаловиден правоъгълен сигнал), но очевидно от EATON са положили доста усилия да елиминират недостатъците на това решение, защото устройството се справи много добре с APFC компютърна система до 563 W натоварване.

Плюсове:
+ качествено изпълнение
+ добра цена

Минуси:
- не пристига със софтуер за управление

Предоставено за тестове от: EATON
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 210 лв.
Гаранционен период: 24 мес.

FSP EP850 (850 VA / 480 W)

Компанията FSP е добре позната у нас със захранващите си блокове. Но продуктовото й портфолио съвсем не свършва с тях, тъй като в него фигурират и UPS устройства.

FSP EP850 е доста семпъл модел без нищо излишно по него. Компактен е и сравнително лек за мощността, която предоставя. На лицевия панел няма да откриете нищо друго освен бутона за включване и изключване, който е със синя подсветка, както и LED диод за индикация за режима на работа на устройството. Няма разточителство на изходи и захранващите розетки са два броя тип „шуко”.

Също така устройството предлага защита и на телефонна линия. Софтуерът за мониторинг и управление (ViewPower) осигурява добра функционалност. Като недостатък може да се отбележи липсата на информация за оставащото време до изключване, когато премине на батерийно захранване. Формата на изходното напрежение е правоъгълна и това създава сериозен проблем при работа с APFC захранвания, като на практика с товар, по-голям от 175 W, FSP EP850 не можа да се справи.

Плюсове:
+ компактен и лек

Минуси:
- софтуер, поддържащ само Windows
- проблемна работа с APFC захранвания

Предоставено за тестове от: Most Computers
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 108 лв.
Гаранционен период: 24 мес.

Inform Guardian 800AP LCD (800 VA )

Inform е една от двете турски компании, които участват с модели в нашия тест. Guardian 800AP е с класически дизайн, като размерът му е малко по-голям от аналогичните по мощност продукти. На лицевия панел освен бутона за включване и изключване има LCD дисплей, изобразяващ режима на работа на устройството, както и основните му параметри.

Този UPS разполага само с една изходна розетка (тип „шуко”), което е малко неудобно, защото, за да включите и монитора си, ще трябва да свържете разклонител. За сметка на това е налична защита срещу пикови пренапрежения на LAN мрежата. Връзката с компютъра се осъществява посредством USB интерфейс.

Софтуерът за мониторинг е персонализиран UPSMan, който предлага доста богати възможности за мониторинг и настройка, но графичният му интерфейс не е най-доброто, което сме виждали. Формата на изходното напрежение е модифицирана синусоида, като от Inform са се постарали малко по-добре да апроксимират правоъгълния изходен сигнал. Показват го и тестовете, при които това беше вторият бюджетен UPS, който успя да заработи със съвременно PC с APFC захранване. Максималният товар, който успя да удържи, е 250 W.

Плюсове:
+ добра цена
+ наличие на информационен LCD дисплей
+ малко по-добре се справя с APFC захранвания

Минуси:
- само една розетка тип „шуко”
- малко по-шумен

Предоставено за тестове от: Most Computers
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 93 лв.
Гаранционен период: 24 мес.

Repotec RPT 1003DU (1000 VA / 600 W)

Устройството е масивно и в сравнение със своя предшественик (1003AU), който е с изцяло метален корпус, то е снабдено с пластмасов, което редуцира теглото му до по-поносими нива. На предния панел е разположен бутонът за включване/изключване, както и светлинната LED индикация, указваща моментното състояние и режима на работа на устройството. Изходните розетки са пет на брой IEC-320, като в окомплектовката ще намерите и два преходни кабела за тях. Освен тези изходи RPT 1003DU предлага и защита за LAN мрежа. Връзката с компютъра се осъществява чрез USB интерфейс.

И тук няма изненади с формата на изходното напрежение, защото и при този модел тя е модифицирана синусоида, което прави практически невъзможна работата му съвместно с модерен компютър с APFC захранващ блок. Към RPT 1003DU получавате и софтуер за мониторинг и управление, за който не може да се каже, че е от най-удобните, но все пак върши работа.

Плюсове:
+ малки габарити

Минуси:
- проблем при работа с APFC PC захранващи блокове

Предоставено за тестове от: Most Computers
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 130 лв.
Гаранционен период: 24 мес.

Tuncmatik DigitechPro 650 VA Shuko WHI (650 VA / 360 W)

Tuncmatik е другата турска компания, която участва в нашите тестове с UPS устройство. DigitechPro 650 VA е доста симпатично и компактно UPS устройство. Конструкторите му са се опитали да излязат извън рамките на стандартния дизайн на тези устройства, като на външен вид се е получил добре изглеждащ UPS със силно заоблените форми.

Устройството се предлага в два цвята - черен и бял, комбинирани с оранжев кант. На лицевия панел е разположен само бутонът за включване и изключване, в предната част на горната му страна се намира и мултифункционален LCD дисплей, който дава ценна информация за режима на работа и основните параметри на напрежението и батерията. На задната страна на корпуса са разположени захранващите розетки.

DigitechPro 650VA разполага с две захранващи розетки тип „шуко”. Налична е и защита за телефонна линия. Свързването на UPS устройството с компютъра става посредством USB кабел. Софтуерът за управление е ViewPower 2, който предлага доста богата функционалност. Формата на изходния сигнал на този UPS е модифицирана синусоида, или казано простичко – правоъгълен сигнал. Устройството не може да работи със съвременни PC системи, снабдени с APFC захранвания – при опит за преминаване на батерийно захранване изключва и изкарва грешка за претоварване даже и при 90 W консумация, което практически рязко ограничава сферата на приложение.

Плюсове:
+ компактно устройство
+ LCD дисплей
+ приятен и нестандартен дизайн

Минуси:
- проблемна работа с APFC захранвания

Предоставено за тестове от: Most Computers
Ориентировъчна цена (с начислен ДДС): 126 лв.
Гаранционен период: 24 мес.


Преглед на най-новата реколта линейни интерактивни UPS устройства

© PCWorld България, pcworld

Заключение

Този път тестове няма, и то не защото ние не сме искали да ги правим, а поради факта, че повечето UPS устройства още на стартовата права изпаднаха от класирането поради т. нар. APFC фактор. Наистина би било ужасно да си купите UPS устройство и точно когато настъпи най-важният момент (да оправдае инвестицията), то да се провали, а с него и вие, тъй като сте се предоверили на технологията. Този сценарий обаче е реалност, ако сте собственик на що-годе съвременен компютър от среден или висок клас, изграден от качествени компоненти и съвсем логично снабден със захранване с APFC. А след като тествахме трите модела на топмарките APC и Eaton, се сбъднаха нашите най-песимистични прогнози. Нито един друг UPS не можа да осигури безпроблемна работа на повече от 200-250 W товар – да не говорим, че имаше устройства, които и със 130 W не се справиха. Установихме, че проблемът не е в „нашия телевизор”, а в самите UPS-и, които са с форма на изходното напрежение от типа модифицирана синусоида, но така „модифицирана”, че няма нищо общо с нея. В този случай всички евтини модели могат да свършат работа за защита само на стари РС системи или на съвременни, но от бюджетен клас. В тях цената е определяща и все още се слагат „безименни” захранващи блокове, които са или без APFC, или само с пасивен такъв модул.

Казано иначе, ако искате да имате един истински UPS, не трябва да пестите средства, защото обикновено добрите предложения са два (че и повече) пъти по-скъпи от бюджетните, но пък със сигурност това не е случайно. Илюстрира го и фактът, че разликата между двата маркови модела на Eaton и APC спрямо останалите беше огромна и очебийна - и като качество, и като екстри, които получавате. За жалост доста често в практиката се случва така, че много евтините неща всъщност не могат да ни вършат работа. Тестовете ни доказаха недвусмислено, че при UPS устройствата това важи с пълна сила.

Twitter icon Facebook icon
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.