Над 2600 лв. е средната работна заплата в софтуерния бранш у нас

Българската софтуерна индустрия за поредна година запазва своя двуцифрен ръст въпреки сериозния недостиг на кадр, и през 2016 г. ще реализира приходи от над 1 млрд. евро, отбелязва BASSCOM в своя най-нов доклад.

Ако има част от българската икономика, с която можем да се гордеем, то това със сигурност е софтуерният сектор, който, оказва се, за поредна година бележи и устойчив двуцифрен ръст (16,9 % през 2015 г.), изпреварвайки повече от 5 пъти растежа на БВП на България.  А прогнозните данни сочат, че темповете на растеж през 2016 г. ще се запазят на сходни нива и приходите за годината ще надхвърлят 1 млрд. евро.

Това твърди поредното годишно проучване за състоянието на този бранш у нас, представено вчера на специално мероприятие от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Докладът е разработен въз основа на данните, получени от допитване до членуващите компании, както и анализ на софтуерната индустрия в България, изготвен от независимата консултантска компания CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co., по поръчка на БАСКОМ, така че данните в него могат да се смятат за представителни.  Следва кратко обобщение на най-важното от тях.

  • Приходи и дял от БВП

Прогнозите за 2016 г. сочат, че приходите в сектора ще нарастнат с над 13 %, доближавайки сумата от 2 млрд. лева, като  основен принос за растежа на софтуерната индустрия имат експортно-ориентираните компании.

През 2015 г. софтуерната индустрия в България е генерирала втория най-висок ръст за последните пет години – 16,9 % (спрямо 2014 г.), докато БВП е нараснал по текущи цени в стойност с 3,3 %. Така съотношението оперативни приходи спрямо БВП, за първи път в историята на бизнеса в страната, надхвърля два процента и достига 2,04 %. Така за петгодишния период 2011-2016 г., делът на общите приходи на софтуерната индустрия спрямо БВП се очаква да се удвои – от 1,16 % през 2011 г. до 2,25 % през 2016 г.


Над 2600 лв. е средната работна заплата в софтуерния бранш у нас

© PCWorld България, pcworld

При запазване на същите темпове на растеж на приходите в софтуерната индустрия, прогнозите са след 5 години – през 2021 г., те да достигнат 4,5 % спрямо БВП, което би наредило бизнеса сред най-големите в страната.

Данните показват, че за 2015 общо приходите са 1,763 милиарда лв – ръст от 17 % спрямо предходната година, като експортно-ориентираните софтуерни компании са генерирали приходи в размер на 1,228 милиарда лева, което показва ръст от 21 % в сравнение с 2014 г., или 217 млн. лв. – най-големият в абсолютна стойност за цялата история на сектора в България. Прогнозните данни за 2016 г. сочат, че се очаква 23 % (287,5 млн. лв.) увеличение на общата стойност на износа на софтуерни продукти и услуги. По този начин, софтуерният бизнес ще има възможността да премине историческата граница от 1,5 млрд. лв. износ, като ще се позиционира като стратегически за ръста на БВП и развитието на икономиката и стандарта на живот в страната.

  • Ръст на работните места и заплатите

Отдавна знаем, че в софтуерния бранш работят някои от най-висококвалифицираните и добре заплатени специалисти в България – средното възнаграждение в сектора е четири пъти по-високо от това за страната.

Резултатите за 2015 г. показват, че средното месечно нетно възнаграждение на зает в софтуерната индустрия достига 2616 лв. (без ДМС). Възнагражденията в бранша остават едни от най-високите в страната, както в абсолютна стойност, така и като ръст и прогнозата за 2016 г. е, че средното брутно възнаграждение на зает в софтуерната индустрия ще нарасне с 5 %.

Стандартът на живот на софтуерните специалисти, измерен чрез покупателната способност на заплащането им в България, не само че започва да се изравнява със страните от ЕС, но вече и надхвърля медианата на заплащане в държави като Великобритания, отбелязват от BASSCOM.


Над 2600 лв. е средната работна заплата в софтуерния бранш у нас

© PCWorld България, pcworld

Междувременно недостигът на кадри продължава да бъде сериозен проблем за бранша.  Предварителните данни за реално осигурените средно-годишно работни места в софтуерната индустрия за 2015 г. сочат, че те се увеличават с 1107 или 6 % спрямо 2014 г. Това е най-слабият ръст от 2012 г., като е ясен показател за задълбочаващите се проблеми с недостига на ИТ специалисти в страната. Поради този недостиг в компаниите от сектора почти непрекъснато има нови отворени позиции, като често за запълването на някои от тях - софтуерни архитекти, софтуерни разработчици и проектни мениджъри, на фирмите са необходими над 8 седмици.

Прогнозите за 2016 г. сочат, че тенденцията ще се запази, като броят на новите работни места в софтуерната индустрия в България ще отбележи по-нисък ръст от 5 % или 907 отворени нови позиции.

ИТ специалистите са 85 % от всички служители в бранша, като една трета от тях са жени. Над 90% от работните места са заети от младежи под 35 годишна възраст.

  • Още прогнози за 2016 г.

От всички членове на БАСКОМ, участвали в допитването, близо 70 % прогнозират увеличение на приходите през 2016 г., както следва: 11,9 % - с около 50 %, 30,95 % - с 25 %, а 26,19 % - с 10 %. Не очакват промяна 23,81 % от компаниите, а едва малко над 7 % предвиждат намаляване на приходите.

Цитираните данни доказват, че ИТ секторът е сред най-устойчивите в страната и бележи ежегоден двуцифрен ръст по всички разгледани показатели. Продължава тенденцията на  изместване на фокуса на дейността на компаниите от извършване на ниско квалифицирана работа тип „кодиране“ в първите години от развитието на сектора, в участие във всички фази на съвременното производство на софтуер - анализ, дизайн, архитектура, имплементация, качествен контрол, поддръжка и развитие.

  • Проблеми все пак има ...

Освен устойчивия двуцифрен ръст, отбелязван от софтуерните компании в последните години, България все още е атрактивна дестинация и регионален иновационен хъб за потенциални чуждестранни инвеститори, най-вече благодарение на съществуващите условия за установяване и развитие на бизнес в сектора. Предвид нееднократно декларираните напоследък намерения за промяна на системата за данъчното облагане, в т.ч. въвеждане на прогресивен подоходен данък за физическите лица, следва да се вземе под внимание, че по този начин ще бъде създадена нестабилна и непредвидима икономическа и фискална среда, което неминуемо ще доведе до отлив на инвестиционен интерес. Тази тенденция ще има негативни последствия за цялостното икономическо развитие на България не само в краткосрочен, но и в средносрочен и дългосрочен план, смятат в БАСКОМ .   


Над 2600 лв. е средната работна заплата в софтуерния бранш у нас

© PCWorld България, pcworld

Според Асоциацията, естественият растеж на софтуерната индустрия през последните години е възпрепятстван поради невъзможността на образователната система да гарантира необходимия за това брой квалифицирани специалисти, и то не само в областта на ИТ. Почти не съществува съвременен бизнес, дейността на който да не е свързан по един или друг начин с навлизането и използването на високи технологии. Факт е, че едно работно място в софтуерната индустрия представлява фактор за  откриването на няколко работни места в други сектори, като по този начин оказва ефект и върху намаляването на безработицата, и върху  повишаването на стандарта на живот на заетите.

С цел решаване на проблемите с недостига на специалисти в краткосрочен план, преди няколко години водещите браншови организации стартираха инициатива за опростяване на процедурите за издаване на т.нар. “сини карти“. Очакванията на ИТ бизнеса бяха, че по този начин ще се облекчи привличането на квалифицирани специалисти от страни извън ЕС, и ще доведе до намаляване на настоящия дефицит. За съжаление, почти година след приемането на изменения и допълнения към нормативните актове, регламентиращи процедурата за издаване на „сини карти“, секторът продължава да среща почти същите сериозни затруднения, от гледна точка на продължителност, липса на координация между институциите и усложненост.

В дългосрочен план Асоциацията работи с редица компетентни организации за предприемането на дълбоки структурни реформи в образователната система, съобразени с изискванията на бизнеса. БАСКОМ активно си сътрудини с МОН и образователните институции по проект „Професия приложен програмист“, чиято цел е да въведе професионална квалификация при завършващите средно образование младежи. По този начин, завършващите 12-ти клас ще са готови да започнат работа като младши програмисти в индустрията, което ще доведе до намаляване дефицита на кадри. Първите такива специалисти се очаква да излязат на трудовия пазар през 2019-та година.Освен за крайно наложителните промени в образованието, БАСКОМ продължава да настоява за стратегически реформи по отношение на данъчното, социалното, инвестиционното и фискалното законодателство, въвеждането на електронно управление, инвестиции и целево насочване на европейските средства.

В Асоциацията вярват, че реформите в изброените области са важни не само за сектора, а и за цялостното икономическо развитие на България.

Twitter icon Facebook icon
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.