Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Системи за фирмено управление

17 юни 2003
7844 прочитания
0 одобрения
0 неодобрения
Под система за фирмено управление или ERP (Enterprise Resource Planning) система се разбират използваните методи на управление и поддържащите ги компютърни системи. ERP системите обхващат всички функции на планиране и управление, които имат отношение към производствения процес, включително мениджмънт на суровини и материали, машини, човешки ресурси, връзки с доставчици. Както самият производствен процес, така и системите за фирмено управление трябва да бъдат органзизирани така, че да способстват за укрепването на пазарната позиция на фирмата и да съответстват на стратегията за развитие. Ефективните системи за фирмено управление трябва да подчертават конкурентните предимства на компанията в съответния пазарен сегмент.

Задачи пред ERP системите Това, което е ефективно днес, може утре да се окаже морално остаряло. Пазари, технологии и фактори на конкуренция се променят изключително динамично, което от своя страна изисква промени на производствените процеси и в системите на управление, както и в стратегията на цялата фирма. Основните задачи пред Основните задачи пред ERP системите са преди всичко методологична и информационна пдодръжка на процеса на управление на материалните потоци, максимално ефективно използване на наличното оборудване и персонал, координация на дейностите както в рамките на фирмата, така и на връзките с доставчиците, определяне на потребностите на пазара и взаимодействие с клиентите.

Разбира се, системата не може да вземе решение самостоятелно, тя е просто един мощен инструмент, който осигурявайки необходимата информация, може да окаже безценна помощ. Множество изследвания посочват като тесни места на съвременните предприятия от различни отрасли и с различни типове производствена дейност следното: Значителни финасови сртедства, изразени в запаси от готова и полуготова продукция, суровини и материали; Неизползвани възможности за увеличаване на печалбата за сметка на понижаване на себестойността на готовата продукция, повишаване на качеството на обслужване на клиентите, увеличаване на обема на продукция за компанииите, произвеждащи стоки, за които търсенето превишава предлагането.

Схема В1 По правило причинитре да се стигне до проблематична за фирмата ситуация се дължи на един от следните фактори: Планиране и осъществяване на продажби без отчитане на възмножностите за производство или отсъствие на ясни процедури за управление на поръчките; Планиране и управление на производството без информационна система, при което е невъзможно да се съставят оптимални производствени програми; Промени в конструкцията или технологгията, коит оводят до сривове в производството Планиране и управление на доставките Липса на оперативна достоверна информация за състоянието на фирмата Каре: Приложни области на системите за фирмено управление: Планиране на ресурсните нужди на компанията и оценка на възможностите й за удовлетворение на потребностите на пазара; Планиране на навременни доставки на суровини и материали в необходимите за задоволяване на нуждите на пазара количества; Осигуряване на оптимално натоварване на оборудването и човешките ресурси; Поддръжка на необходимите суровини и материални запаси в правилните количества на правилните места; Изготвяне на производствени задания и графици при отчитане на технологичните нужди, наличието на производствени мощности и ресурси; Поддръжка на отношенията с доставчици и клиенти както за конкретни отделни поръчки, така и в дългосрочен план; Задоволяване на динамично променящите се пазарни потребности; Мигновена реакция на възникващи пред фирмата проблеми; Предоставяне на информация за финансовото управление на фирмата Компоненти на ERP системите Повечето системи за фирмено управление могат условно да бъдат разделени на три съставни части.

Първата е свързана с планирането на продажбите и операциите, тоест с общия план на функциониране на предприятието, определящ обемите на крайната продукция. Това е нивото, на което се определят основните цели на фирмата по отношение планиране и мениджмънт и се управлява търсенето, като се прогнозират потребностите на пазара. Вторият компонент е подробен план на необходимите ресурси. Тя е ключова за фирми с богата продуктова гама. Планът обхваща планиране и поръчка на суровините и съставните части на бъдещите изделия, на негова база се прави планирането на мощностите за произовдство на планираните изделия.

Третата съставна част е управлението на всички изброени дотук процеси. Каре: Съвети за избор на ERP система Пригоденост към дейността на фирмата – за различните отрасли са оптимални различни специфични методи на управление; Тип производство – всяко производство (единично, серийно, масово, комбинирано) се характеризира с определена технология, организация и методи на управление; Функционален обхват – интегрираната система трябва да предоставя средства за управление по всички функционални подсистемии фази на управлението – планиране, отчетност, контрол, анализ, регулиране; Съответствие с националние условия – методите за решаване на задачите и представяне на данните трябва да ъсответстват на българското законодателство и стандарти; Локализация – ако възприетата в системата терминология се различава от приетата у нас, това може да попречи на ефективното използване на системата; Системен софтуер – използваните операционни системи, бази данни и езици за програмиране трябва да бъдат общоприети и проверени в практически условия; Средства за защита – системата трябва да предпазва данните от несанкциониран достъп и да предлага различни нива на достъп до данните в зависимост от потребителя; Документация – наличие на подробни ръководства и инструкции; Работещи прототипи – идеално би било да се запознаете със системата, ако е внедрена в друго предприятие; Цена на покупката и внедряването – лиценз, необходим хардуер, разходи по внедряващия екип, обучение, консултантски услуги, реорганизация на процесите; Речник: Кратка дефиниция на някои от популярните термини, свързани със системните за фирмено управление и бизнес планиране: BPM (Business (Performance Management) – информационна система, предназначена за автоматизация на процесите, свързани с управленско планиране и контрол.

CRM (Customer Relationship Management) – автоматизирана система, предназначена да управлява взаимодействието с клиентите; FAS (Final Assembly Schedule) – графика на сглобяване на крайния продукт по отделни поръчки, ползва се за фирми, които работят по стратегията производство по поръчка; MRP (Manufacturing Resource Planning) – метод на планиране на всички ресурси на произовдствено предприятие. Терминът обхваща ред взаимно свързани функции: бизнес планиране, планиране на продажбите и операциите, съставяне на основен производствен план, планиране на необходимите материали, контрол на материалните потоци и използването на производствените мощности.

Тези функции се интегрират с финансови отчети като бизнес план, бюджет за закупуване, транспортен бюджет, прогнозиране на запасите и т.н. PDM (Product Data Management) – автоматизирана система за управление на конструкторските и технологичните параметри на изделията; SCM (Supply Chain Management) – планиране, организация и контрол на операциите, свързани с веригата доставчици; MPS (Master Production Schedule) – под общо производствено плаиране се разбира разполагането във времето и пространството на множество отделни поръчки за производство с цел постигане на определени резултати в определен момент; BM (Bill of Materials) –ресурсна структура на продукта – формално описание, развивано с отчитане на необходимите човешки и технологични ресурси, времеви характеристики, начини за изпълнение;
0 одобрения
0 неодобрения
Още от рубрика "Софтуер"
КОМЕНТАРИ ОТ  
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Системи за фирмено управление "    

абонамент за бюлетина